home
|
bestellijst
|
voorwaarden
|
inlogcode aanvragen
|


Algemene verkoopvoorwaarden van Peter's Hout B.V.

1. Koper wordt geacht de algemene verkoopvoorwaarden te kennen en te hebben aanvaard, ook al zou hij voor zichzelf andere voorwaarden voor zijn inkopen bedingen. Eventuele afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. Zowel schriftelijke als mondelinge aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en als door middel van een verkoper of vertegenwoordiger is verkocht, is de koop pas definitief als deze door de verkoper schriftelijk is bevestigd. Bij alle tussen verkoper en koper overeengekomen leveringen van goederen wordt iedere aansprakelijkheid voor schade uitgesloten, voor zover die niet in de Wet is geregeld, terwijl indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking kan komen.

2. Alle opgegeven levertijden zijn slechts bij wijze van inlichting en benadering. De verkoper neemt ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie. Bij niet tijdige levering geeft aan dat de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koop. Indien leverancier van wie de verkoper de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, niet, niet op tijd of foutief levert, kan verkoper hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Verkoper is gerechtigd bij niet tijdige ontvangst van de goederen, de levering met de duur van vertraging te verlengen. Indien de goederen door welke oorzaak dan ook niet geleverd kunnen worden, is verkoper gerechtigd de koop te doen ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding aan de koper.

3. a. Bij leveringfranco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. b. In alle gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. c. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper. d. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden aangeleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit wenken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met koper te annuleren. e. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein resp. het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. f. Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders is overeengekomen. g. Tenzij anders is overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking niet door de verkoper worden teruggenomen. Meermalen bruikbare verpakkingsmateriaal wordt slecht dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de materialen in goede staat aan de verkoper worden teruggezonden.

4. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Voordien mag er niet ten nadele van de verkoper of ten gunste van derden over worden beschikt. Verstrekking tot onderpand of eigendomsoverdracht tot zekerheid is niet toegestaan. Reeds betaalde goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang de verkoper een vordering op de koper heeft van welke aard dan ook.

5. Reclames wegens manco, beschadiging, afwijkingen van de vermelde specificaties of wat dan ook moeten om geldig te zijn direct door de koper op de afleveringsbon worden aangetekend. Bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de goederen vervalt ieder recht op reclame. In geval van reclames wegens manco, beschadiging en/of maatverschillen dient de verkoper in staat te worden gesteld de goederen in de originele verpakking te kunnen controleren. De koper heeft nimmer het recht (ook in geval van reclame), de goederen retour te zenden, terwijl ook niet de betaling mag worden uitgesteld. Compensatie van welke aard dan ook wordt uitgesloten. Verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van gebruikte grondstoffen bij fabricage van het geleverde product, terwijl indirecte schade nimmer wordt vergoed.

6. Indien na de datum van de koop de kostprijs waarop de prijs is gebaseerd, door welke oorzaak dan ook, een verhoging heeft ondergaan, is de verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, terwijl bij koerswijzigingen van meer dan 3% de verkoper gerechtigd is de koopprijs in evenredigheid te verhogen, dan wel de order zonder tot enige schadevergoeding gehouden zijn te doen annuleren.

7. Goederen worden door verkoper zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order uitgeleverd, tenzij er uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen. Als de goederen op afroep zijn besteld dienen deze binnen 6 weken te worden afgeroepen, dan wel volledig te worden betaald. Daarna is de verkoper gerechtigd de koop te doen ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8. a. Tenzij in de orderbevestiging anders is overeen gekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum. b. Indien de betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met twee. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen 8 dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de gelden door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden. c. De inningskosten, welke steeds worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten welke voor koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan, zijn voor rekening van de koper. d. Indien de koper met de betaling aan de verkoper in gebreke is, heeft de verkoper het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, indien anders was overeengekomen - over verdere levering contante betaling kan worden geŽist. e. Mocht verkoper voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst aanwijzigingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de verkoopprijs, ongeacht of deze tegen contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan de verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de verkoopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, evenals zekerstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling. f. Indien de koper met de betaling opnieuw in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld onder punt 4 terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper. g. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta, tenzij de verkoper andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

9. De koper heeft alleen het recht om de ontvangstname van de gekochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, wanneer de verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper goederen retourneert, zonder dat de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en de verkoper desondanks deze in ontvangst neemt, geschied dit voor rekening en risico van de koper. De zending wordt dan op kosten en voor risico ter beschikking van de koper gehouden zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele reclame kan worden afgeleid. Wanneer, om welke reden dan ook goederen worden teruggenomen, dan behoudt verkoper zich het recht voor 25% aan kosten in mindering te mogen brengen op het te crediteren bedrag.

10. Alleen door schriftelijke bevestiging van de verkoper zijn eventuele aanvullende of afwijkende bedingingen van toepassing.Bolsward 28 mei 1998


voor al uw hout en meer


inloggen:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Inloggegevens vergeten?
Klik hier
Peter's Hout BV   |   De Marne 36   |   8701 Bolsward   |   Tel: 0515-576501   |   Fax: 0515-575045   |   E-mail: info@petershout.nl

Website realisatie: HeuvelmanMedia